Nasza historia

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach powstał w czerwcu 1986r. na mocy uchwały Rady Gminy Szczytniki. Pierwszym Dyrektorem Ośrodka był Arkadiusz Janiak, a siedziba GOKu mieściła się w remizie strażackiej w Szczytnikach.

 Od 2006r. Dyrekorem GOKu jest Mariusz Janiak (zbieżność nazwisk z poprzednim dyrektorem przypadkowa) a siedziba została przeniesiona do budynków Zespołu Szkół w Szczytnikach. Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach współpracuje z doskonałymi, utalentowanymi artystycznie  instruktorami. Niejednokrotnie   jest to współpraca trwająca już kilkadziesiąt lat. Poszczególnych instruktorów współpracujących z nami można poznać w dziale Nasze Grupy. Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Szczytniki. Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
  •  rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno – sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Działalność GOK ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, oraz dążenie do kulturalnego spędzania czasu wolnego      pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. 

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach na stałe ściśle współpracuje z władzami samorządowymi i sołeckimi gminy, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami gminnymi jak: jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dęte OSP w Iwanowicach i Stawie oraz gminnymi kapelami “Złote Kłosy” i “Dysonans”.